CAT / ESP

Condicions d’ús

Per favor, llegeixi les presents condicions abans d’usar aquest lloc web, ja que la mera navegació pel mateix comporta l’íntegra acceptació de les mateixes. Si vostè no està d’acord amb aquestes condicions, abstingui’s d’utilitzar els llocs web de rossinyolstore.com.

I. Condicions generals d’ús dels llocs web de rossinyolstore.com

Última actualització: Setembre 2015

 1. Titularitat del lloc web

  rossinyolstore.com (Maria Lurdes Rodeja Estarriola, amb D.N.I. 77907932D i domicili al carrer Torres i Bages 9, 17820 Banyoles, info@rossinyolstore.com), és la titular del lloc web rossinyolstore.com. D’ara endavant, el LLOC WEB.

 2. Què són aquestes condicions generals d’ús i a qui van dirigides?

  A través del seu LLOC WEB, rossinyolstore.com posa a disposició dels usuaris informació sobre les seves activitats, productes i serveis, i els ofereix la possibilitat de contractar-los mitjançant un procés de compra on-line.
  Per regular l’accés i ús del SITE s’estableixen les presents condicions generals, que li seran aplicables a vostè, l’USUARI, des del moment en què accedeixi i navegui pel mateix, amb independència que contracti o no productes de rossinyolstore.com.
  Si a més contracta vostè algun dels nostres productes, haurà d’acceptar les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ i la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT per a clients.

 3. Acceptació i vigència de les presents condicions generals d’ús

  Tant l’accés com la navegació pel LLOC WEB suposen l’ús del mateix i impliquen l’íntegra acceptació per la seva banda, com a USUARI, de totes les condicions incloses en aquest document.
  rossinyolstore.com es reserva el dret a rectificar, actualitzar o modificar les presents condicions en qualsevol moment, principalment amb la finalitat d’adaptar-les a futurs canvis en la legislació vigent o en la política comercial de rossinyolstore.com, o per qualssevol altre circumstància o situació en la que rossinyolstore.com consideri que és necessari.
  Les condicions vigents seran les que apareguin aquí publicades i seran aplicables des de la data de la seva última actualització, indicada a l’inici d’aquest document.
  És responsabilitat de l’USUARI revisar amb regularitat les Condicions Generals d’Ús del LLOC WEB ja que la continuació en l’ús del mateix constituirà una acceptació de les modificacions que si escau hagin estat introduïdes.

 4. Drets sobre el lloc web i sobre els seus continguts. Propietat industrial i intel·lectual

  1. Les pàgines i noms de domini que integren el LLOC WEB de rossinyolstore.com i tots els continguts que alberguen aquestes pàgines (com per exemple, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu: gràfics, imatges, fotografies, dibuixos, logos, textos, eslògans, documents, sons, codi font o qualssevol altre contingut tecnològic, sonor, literari, gràfic, audiovisual o de qualsevol altre tipus o naturalesa), són titularitat exclusiva de rossinyolstore.com i/o de tercers que han autoritzat la seva inclusió en el LLOC WEB, i es troben protegits, entre unes altres, per les lleis de Propietat Industrial i Intel·lectual i de Competència Deslleial.
  2. L’USUARI haurà de respectar tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualssevol altres drets que rossinyolstore.com o tercers ostentin en relació al LLOC WEB i els seus continguts.
  3. L’accés o utilització del LLOC WEB o dels productes de rossinyolstore.com no atorga a l’USUARI cap tipus de llicència o autorització sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o drets de rossinyolstore.com relacionats amb el LLOC WEB, els seus continguts, o els productes rossinyolstore.com.
  4. Queda expressament prohibida qualsevol modalitat d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió, transformació, difusió, extracció o qualsevol altra forma d’utilització de la informació o elements continguts en el LLOC WEB de rossinyolstore.com, per qualsevol mitjà, suport o procediment, excepte en aquells casos en què sigui autoritzat prèviament i de forma expressa per rossinyolstore.com o, si és contingut de tercers, pels seus respectius titulars. Per sol·licitar la corresponent autorització a rossinyolstore.com, pot dirigir-nos la seva sol·licitud a info@rossinyolstore.com.
  5. La infracció de qualsevol dels drets citats, a més d’implicar una vulneració de les presents Condicions Generals, pot constituir una vulneració de les lleis de Propietat Industrial i Intel·lectual, Competència Deslleial, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal. L’USUARI serà responsable de la seva conducta infractora i de les conseqüències i responsabilitats civils, penals i de qualsevol altra naturalesa que poguessin derivar-se de la mateixa.
 5. Informació sobre accés a la web, navegació, seguretat i cookies

  1. rossinyolstore.com es reserva el dret a denegar o impedir l’accés al seu LLOC WEB en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells USUARIS que incompleixin aquestes Condicions Generals o les particulars que resultin d’aplicació. Tot això sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o de qualsevol altra naturalesa en què pogués incórrer l’USUARI com a conseqüència de la seva conducta.
  2. Així mateix, rossinyolstore.com es reserva el dret a interrompre provisional o definitivament l’accés al seu LLOC WEB en qualsevol moment i sense previ avís, per al manteniment del mateix, per modificar i actualitzar el seu contingut, per motius de seguretat i control, o per qualsevol altra causa, ja d’origen tècnic o de qualsevol altra naturalesa.
  3. rossinyolstore.com adopta les mesures tècniques i de seguretat perquè la navegació a través dels seus llocs web es realitzi de forma adequada, però no garanteix ni es fa responsable que l’accés al seu LLOC WEB sigui ininterromput o es trobi lliure d’errors, virus, programes espia o qualssevol altres programes nocius. Correspon a l’USUARI disposar de les eines informàtiques i tècniques adequades per detectar i anul·lar aquests danys informàtics. En cap cas rossinyolstore.com serà responsable pels perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin en relació a l’accés i ús del seu SITE en el sentit exposat en aquest apartat.
  4. rossinyolstore.com pot utilitzar cookies per agilitzar la navegació i garantir l’operativitat d’algunes de les seves aplicacions. L’USUARI té la possibilitat d’eliminar i impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa de navegació, si bé amb això pot quedar limitat l’ús d’alguns serveis i funcionalitats del LLOC WEB. Per conèixer més detalls de la nostra Política de Cookies pot visitar aquest apartat.
 6. Responsabilitat

  1. rossinyolstore.com no té obligació de controlar ni supervisar la utilització que els USUARIS fan del LLOC WEB, per la qual cosa no garanteix que aquests utilitzin el mateix i els seus continguts de forma diligent, prudent i de conformitat amb el que es disposa en aquestes Condicions Generals i en la legalitat vigent. rossinyolstore.com no es responsabilitza dels perjudicis, danys o qualsevol altra conseqüència derivada de l’ús que l’USUARI pugui fer del LLOC WEB, de la botiga online o dels seus continguts.
  2. rossinyolstore.com no es responsabilitza en cap cas dels continguts que l’USUARI o tercers puguin facilitar a través del seu LLOC WEB, ja sigui directament, ja sigui a través de links.
  3. rossinyolstore.com no es responsabilitza ni respon per qualssevol danys i perjudicis derivats del mal ús pel consumidor dels productes i serveis adquirits a través del seu LLOC WEB i de la seva botiga online.
  4. rossinyolstore.com ofereix a la seva web recomanacions sobre la base de la informació que ens ofereix el client sobre la seva mascota, però sense haver-la examinat ni observat de forma presencial pel que, àdhuc sent recomanacions el més ajustades possible a les seves indicacions, rossinyolstore.com desconeix l’estat real i detalladament de la mateixa, per la qual cosa els nostres consells, recomanacions i suggeriments no deixen de ser aproximacions que poden no ajustar-se a la realitat i estat del seu animal de companyia i, per tant, ha de prendre les mateixes amb cautela. rossinyolstore.com no es fa responsable del mal ús de totes aquestes informacions ni de les valoracions, opinions i altres continguts que en aquest sentit l’USUARI pugui trobar en el LLOC WEB, en els fòrums situats en el mateix, en fullets publicitaris, en enllaços a continguts externs, o en qualssevol uns altres materials allotjats per rossinyolstore.com o per tercers en el LLOC WEB. Li recomanem que prengui amb precaució i cautela aquestes informacions i que, abans d’adquirir i/o usar qualsevol producte, o de posar en pràctica algun dels consells oferts per rossinyolstore.com, per altres usuaris, pels fabricants o per qualsevol altre tercer, llegeixi detingudament les instruccions i informació del producte i analitzi com s’ajusten a les condicions presents de la seva mascota. Si desitja recomanacions exactes en funció de l’estat físic i particularitats presents de la seva mascota consulti prèviament al seu veterinari o especialista.
  5. rossinyolstore.com no serà responsable de la interrupció o problemes en el funcionament del site o de la botiga on-line, derivats de la prestació dels serveis d’accés a Internet, virus, programes malintencionats, avaries, ni de qualssevol altres incidències tècniques que no depenguin directament de rossinyolstore.com.
 7. Llei aplicable i fur competent

  Les presents Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol qüestió, litigi o controvèrsia que pugui sorgir en relació a la validesa, la interpretació, el compliment i/o l’execució de les mateixes o per a qualsevol altra qüestió que es derivi de la relació existent entre les parts, aquestes se sotmeten expressament a la legislació espanyola i a la competència dels Jutjats i Tribunals que en cada cas resultin competents.

hamster

PUBLICITAT

ROSSINYOL STORE. Tots els drets reservats. Nucli zoològic: G-22-00009
COMPROMÍS SOCIAL ROSSINYOL STORE – Apadrina / Adopta

ROSSINYOL STORE recomana la tinència responsable de mascotes

Tenir una mascota no hauria de ser un capritx puntual: necessiten amor, temps y afecte.

Hem de ser capaços de poder cobrir totes les seves necessitats (alimentació, veterinari, ensinistrament, etc.)

Si no ho tens clar, pregunta’ns! Nosaltres et recomanarem la mascota que millor s’adapta al teu estil de vida.

iglésiesassociats